TOP > PHI-TOP > Mga Halimbawa sa Konsultasyon > Impormasyon sa pang-araw-araw na buhay

Mga Halimbawa sa Konsultasyon


Imigrasyon Impormasyon sa pang-araw-araw na buhay  Internasyonal na palitan
Pagtatrabaho Mga buwis Insurance / Mga Pension Medikal na Pangangalaga / Kapakanan Pabahay
Kasal / Diborsiyo Panganganak Edukasyon Pagmamaneho Impormasyon sa pang-araw-araw na buhay

Listahan ng mga makabuluhang organisasyon / Bumalik sa indise

Saan ako makakapag-aral ng Hapon? Where can I do so?

May iba’t ibang paraan para mag-aral ng Hapon; maaari kang sumali sa paaralan ng wikang Hapon o dumalo sa mga klase ng wikang Hapon na hinahandog ng mga munisipalidad o mga probagong boluntaryong organisasyon. There are other ways as well. Mangyaring kontakin ang munisipalidad mo.

Ang Aichi International Association ay naghahandog din ng mga klase sa wikang Hapon.

<Kontak at aplikasyon para sa mga klase sa wikang Hapon ng Aichi International Association>

International Exchange Section, International Exchange & Multicultural Division, Aichi International Association
Sannomaru Annex Building 1F, Aichi Prefectural Government, 2-6-1, Sannomaru, Naka-ku, Nagoya
TEL: 052-961-8746 / Lunes–Huwebes, Sabado: 10:00–18:00, Biyernes: 10:00-20:30

Bumalik sa tuktok

Mayroon bang mga scholarship para sa mga internasyonal na estudyante?

Mayroong mga scholarship para sa mga internasyonal na estudyante. You should check frequently and widely to apply for one. Maaari mong tingnan ang mga sumusunod na website para sa impormasyon.

Ang pulyetong “Scholarships for International Students in Japan” na nilathala ng Mga Organisasyon ng Mga Serbisyo ng Estudyant sa Japan ay nagbibigay din ng detalyadong impormasyon.

Mayroon ding mga scholarship para tulungan ang mga banyagang bata na nakatira sa Japan na pumunta sa mataas na paaralan. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring kontakin ang paaralan ng anak mo o Seksiyon ng Mataas na Paaralan ng Aichi Prefecture Board of Education (TEL: 052-954-6785) para sa nasyonal at publikong mga paaralan at Tanggapang ng Pribadong Paaralan, Seksiyon ng Akademikong Promosyon, Aichi Prefectural Culture Bureau (TEL: 052-954-6187) para sa mga pribadong paaralan.

Bumalik sa tuktok

Aichi International Association
Sannomaru Annex Building,
Aichi Prefectural Government, 2-6-1,
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL: 052-961-8744 / E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Pakipalitan ang asterisk (*) ng @)
| Kontak | Sitemap
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION