TOP > PHI-TOP > Mga Halimbawa sa Konsultasyon > Impormasyon sa pang-araw-araw na buhay

Mga Halimbawa sa Konsultasyon


Imigrasyon Impormasyon sa pang-araw-araw na buhay  Internasyonal na palitan
Pagtatrabaho Mga buwis Insurance / Mga Pension Medikal na Pangangalaga / Kapakanan Pabahay
Kasal / Diborsiyo Panganganak Edukasyon Pagmamaneho Impormasyon sa pang-araw-araw na buhay

Listahan ng mga makabuluhang organisasyon / Bumalik sa indise

Saan ako makakakonsulta ng abogado? Where can I find one?

Makakakonsulta ka ng abogado sa mga sumusunod na organisasyon.

Aichi International Association – Legal Consultations for Foreign Residents (kailangang magparehistro; libre)
Lugar Sannomaru Annex Building 1F, Aichi Prefectural Government, 2-6-1, Sannomaru, Naka-ku, Nagoya
Date Ika-2 at ika-4 na Biyernes bawat buwan 13:00–16:00
Wika Portuges, Espanyol, Ingles, Tsino, Filipino/Tagalog
Oras ng pagpapareserba Lunes–Sabado 10: 00–18:00
TEL para sa pagpapareserba 052-961-7902
Nagoya International Center – Legal na Konsultasyon para sa Mga Banyagang Residente (kailangang magpareserba; libre)
Lugar Nagoya International Center Building, 1-47-1, Nagono, Nakamura-ku, Nagoya
Petsa Tuwing Sabado 10:00–12:30
Wika Ingles, Portuges, Espanyol, Tsino
TEL para sa pagpapareserba 052-581-6111 (magagamit 24 oras na may voicemail)
Aichi Bar Association Nagoya Legal na Konsultasyong Sentro – Legal na Pagpayo para sa Mga Banya ga (kailangan ng pagpapareserba; sumisingil ng bayad)
Lugar Daitokai Building 4F, 3-22-8, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya
Petsa Tuwing Huwebes 14:10–16:25
Wika Hapon lang
TEL para sa pagpapareserba 052-565-6110
Sentro ng Legal na Suporta ng Japan – Konsultasyong Serbisyo para sa Mga Banyagang Nasyonal (kailangan ng pagpapareserba; libre)

Nagoya,

Petsa Ika-1 at ika-3 Huwebes bawat buwan 10:00–12:30
Wika Ingles, Portuges, Espanyol, Tsino, Koreyano, Tagalog, atbp
TEL sa pagpapareserba 050-3383-5460 (Hapon lang)
*Tumawag sa 0570-078377 para magpareserba sa Portuges, Espanyol, Ingles, Tsino, Koreyano, Vietnamese o Tagalog.

Okazaki

Petsa Ika-1 at ika-3 Huwebes bawat buwan 1:00 PM-16:00
Wika Ingles, Portuges, Espanyol, Tsino, Koreyano, Tagalog, atbp
TEL sa pagpapareserba 050-3383-5465 (Hapon lang)
*Tumawag sa 0570-078377 para magpareserba sa Portuges, Espanyol, Ingles, Tsino, Koreyano, Vietnamese o Tagalog.
Consulate General ng Brazil – Mga Legal na Konsultasyon (Mga Brazilian na Batas) (kailangan ng pagpapareserba; libre)
Lugar Shirakawa Daihachi Building 2F, 1-10-29, Marunouchi, Naka-ku, Nagoya
Petsa 3 beses bawat buwan 9:30–12:00
Wika Portuges
TEL sa pagpapareserba 052-222-1077

Bumalik sa tuktok

Ano ang mga lugar para sa sightseeing sa Aichi?

Mayaman ang Aichi sa dulugan ng turismo tulad ng mga makasaysayang lugar, kilalang lugar at tradisyonal na kultura.

Ang Nagoya–Owari na Lugar sa kanlurang bahagi ng Aichi ay maraming modernong kulturang pasilidad at makasaysayang lugar.Ang Nagoya–Owari na Lugar sa kanlurang bahagi ng Aichi ay maraming modernong kulturang pasilidad at makasaysayang lugar. Ang Mikawa Bay Area ay kilala sa senaryo nito, na maraming hot spring na bayan, mga beach at fishing spot. Many places are renowned for their scenic beauty. Ang hilagang silangang bahagi ng Mikawa Area ay mayaman sa kalikasan tulad ng mga bundok, highland at valley na naghahandog ng napapanahong kagandahan.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring kontakin ang sumusunod na organisasyon.

Nagoya Station Tourist Information Center
Bukas Araw-araw 8:30–19:00
Wika Ingles, Hapon
TEL 052-323-0161
Nagoya Kanayama Tourist Information Center
Bukas Araw-araw 9:00–19:00
Wika Ingles, Hapon
TEL 052-323-0161
Oasis 21 iCenter
Bukas Araw-araw 10:00–20:00
Wika Ingles, Hapon
TEL 052-963-5252
Japan National Tourism Organization (JNTO) Tourist Information Center (TIC)

Bukas: Araw-araw 9:00–17:00
Wika Ingles, Tsino, Koreyano
TEL 03-3201-3331
Nagoya International Center Information Counter
Bukas Martes–Linggo 10:00–17:00
Wika Portuges, Espanyol, Ingles, Tsino, Koreyano, Tagalog, Vietnamese, Nepalese

Bumalik sa tuktok

Paano ko marerehistro ang aking seal?

Ang seal ay mahalagang bagay na ginagamit kapalig ng sulat-kamay na lagda kapag nirerehistro ang iyong kotse o lupaing pag-aari o kapag humihiram ng pera. Para gawing mabisa ang seal mo, kailangan mo itong irehistro sa inyong tanggapang munisipal. Para sa pagpaparehistro ng seal, kailangan kang marehistro bilang residente at maging 15 taong gulang o mas matanda. Ang seal na hindi nakakatugon sa inaatas sa laki o hindi tugma sa pangalan mo sa Sertipiko ng Paninirahan o karaniwang ginagamit na pangalan ay hindi marerehistro. Matapos ang pagpaparehistro ng seal, ang Card ng Pagpaparehistro ng Seal (handbook o card) ay ibibigay. Mag-ingay na hindi mawala ang seal mo o Card ng Pagpaparehistro ng Seal. Kapag nawala mo ang iyong Card ng Pagpaparehistro ng Seal, kailangan mong magsumite ng ulat ng pagkawala at irehistro muli ang seal mo. Ang Sertipiko ng Nakarehistrong Seal ay nagpapatunay na tunay ang seal mo kapag gusto mo itong gamitin. Para mapabigay ito, ikaw o ang proxy mo ay kailangang ipakita ang iyong Card ng Pagpaparehistro ng Seal sa tanggapang ng munisipyo.

Para sa pagpaparehistro ng seal, kailangan ang mga sumusunod na bagay.

  1. Card ng Paninirahan
  2. Seal na irerehistro

Bumalik sa tuktok

Mayroon bang anumang impormasyong magasin para sa mga banyaga?

Nilalathala ng Aichi International Association ang Handbook ng Aichi, isang compilation ng kapakipakinabang na impormasyon para sa mga banyagang residente sa Aichi, sa Hapon, Portuges, Espanyol, Ingles at Tsino. Kinakatawan ng handbook na ito ang impormasyon sa mga pamamaraan sa imigrasyon, insurance, medikal na pangangalaga, edukasyon, trabaho, buwis at iba’t ibang serbisyong konsultasyon.

Ang mga naka-print na bersiyon ay nakasulat sa banyagang wika at Hapon. Ang nilaang impormasyon ay nasa petsa ng publikasyon.

Ang kopya ng handbook ay hinahandog nang libre sa mga residente sa Aichi! Mula sa pangalawang kopya, 500 yen ay sisingilin sa bawat kopya. Para malaman pa kung paano makuha ang handbook, pakikontak kami.

<Pagtatanong / Aplikasyon>

Consultation Section, International Exchange & Multicultural Section, Aichi International Association
Sannomaru Annex Building 1F, Aichi Prefectural Government, 2-6-1, Sannomaru, Naka-ku, Nagoya
TEL:052-961-7902

Bumalik sa tuktok

Aichi International Association
Sannomaru Annex Building,
Aichi Prefectural Government, 2-6-1,
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL: 052-961-8744 / E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Pakipalitan ang asterisk (*) ng @)
| Kontak | Sitemap
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION