TOP > PHI-TOP

Bagong Impormasyon

2023/6/28
Patnubay ukol sa edukasyon para sa mga batang may dugong dayuhan at kanilang mga magu lang na gaganapin sa Ama City. Mag-click dito para sa mga detalye.

Maramihang Kulturang Sentro ng Aichi

Maramihang Kulturang
Sentro ng Aichi

Bukas: Lunes–Sabado 10:00–18:00

TEL:052-961-7902

Sa Maramihang Kulturang Sentro ng Aichi, ang mga maramihang kulturang panlipunang trabahador ay naghahandog ng iba’t ibang impormasyon at materyales na kaugnay ng pandaigdigang palitan at maramihang kulturang aktibidad.

Nagbibibgay din sila sa mga banyagang residente ng maramihang wikang konsultasyon patungkol sa mga isyu na katulad ng pagtatrabaho, buwis, medikal na pangangalaga at edukasyon, pati na ang patuloy na suporta para sa mga masalimuot na problema at basic na pagsasaling-wikang serbisyo para sa mga pang-araw-araw na usapin*.

*Ang serbisyong pagsasalin ay para sa hindi komersiyal na layunin lamang. Para gamitin ang serbisyong ito, maaari kang bumisita sa aming sentro o tumawag sa amin (may mga singil sa pagtawag).

Mga Konsultasyon, Impormasyon at Suportang Nilaan ng Mga Maramihang Kulturang Panlipunang Manggagawa

Ang maramihang kulturang social worker ay magbibigay sa mga banyagang residente ng maramihang wikang konsultasyon at iba’t ibang impormasyon patungkol sa pang-araw-araw na buhay.

Wika at Iskedyul:

Lunes–Sabado 10:00–18:00
*Sarado mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

Portuges, Espanyol, Ingles, Tsino, Filipino/Tagalog, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai, Koreyano, Burmese, Russian, Ukrainian, Hapon

Mga Halimbawa sa Konsultasyon

Mga pinagsamang tanong na natanggap namin mula sa mga banyagang residente sa mga nakaraang konsultasyon. Makukuha sa maraming wika.

Handbook ng Aichi

Isang handbook ng kapakipakinabang na impormasyon para sa mga banyagang residente sa Aichi. Makukuha sa maraming wika.(Portuges, Espanyol, Ingles, Tsino, Hapon)

Mga Legal na Konsultasyon para sa Mga Banyagang Residente

Mga libreng legal na konsultasyon para sa mga banyagang residente. Mga libreng specialized na konsultasyon para sa mga banyagang residente, patungkol sa mga isyu na kaugnay ng imigrasyon, pagtatrabaho at usaping pangmamimili. Makukuha sa maraming wika.

Specialized na Konsultasyon para sa Mga Banyagang Residente

Mga libreng specialized na konsultasyon para sa mga banyagang residente, patungkol sa mga isyu na kaugnay ng imigrasyon, pagtatrabaho at usaping pangmamimili. Makukuha sa maraming wika.

Mabilisang Gabay para sa Mga Banyagang Residente

Isang pinagsamang impormasyon na makakatulong sa paglutas ng mga problema ng mga banyagang residente.

Japanese Language Classes

Impormasyon para sa mga banyagang residente na nais matuto ng Hapon.

Impormasyon sa Lindol

Isang pinagsamang maramihang wikang programa sa radyo na nagtuturo sa iyo tungkol sa mga lindol.

Impormasyon sa Turista sa Aichi

Isang listahan ng mga website na nagpapakita ng mga sightseeing spot sa Aichi.

Medikal na Interpretasyong Sistema ng Aichi(Panlabas na link)

Nagpapalabas ng mga medikal na tagapagsaling-wika para sa mga banyagang residente sa Aichi na nahihirapan sa mga medikal na institusyon dahil sa mga balakid sa wika.

Para sa Mga Banyagang Taong Nagtatrabaho sa Japan

Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga link sa mga website kung saan ang mga banyagang nagtatrabaho sa Japan ay maaaring kumonsulta tungkol sa mga problema sa pagtatrabaho. (Lahat ng mga link ay external)

Impormasyon sa Maramihang Wikang Pamumuhay(Panlabas na link)

Kapaki-pakinabang na impormasyon para sa buhay sa Japan, nilaan ng Konseho ng Mga Lokal na Awtoridad para sa Internasyonal na Relasyon.

Maramihang Wikang Pangsuportang Kasangkapan para sa Sakuna(Panlabas na link)

Mga kasangkapan para matulungan ang mga banyagang tao sa Japan, kapag may mga sakuna na nilaan ng Konseho ng Mga Lokal na Awtoridad para sa Internasyonal na Relasyon.

(Kontak: Seksiyon ng Konsultasyon, Pandaigdigang Palitan at Maramihang Kulturang Dibisyon)

Aichi International Association
Sannomaru Annex Building,
Aichi Prefectural Government, 2-6-1,
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL: 052-961-8744 / E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Pakipalitan ang asterisk (*) ng @)
| Kontak | Sitemap
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION