TOP > PHI-TOP > Mga Halimbawa sa Konsultasyon > Internasyonal na palitan

Mga Halimbawa sa Konsultasyon


Imigrasyon Impormasyon sa pang-araw-araw na buhay Internasyonal na palitan
Mga boluntaryong aktibidad Internasyonal na pakikipagtulungan Pag-unlad at internasyonal na pag-unawang edukasyon Paghiling ng mga tagapagturo Pag-aaral sa ibang bansa
Pagbiyahe sa ibang bansa Mga istatistiko (sa mga banyagang residente sa Japan)

Listahan ng mga makabuluhang organisasyon / Bumalik sa indise

Gusto kong magturo ng Hapon bilang boluntaryo.

Nagpapatakbo ang mga boluntaryo ng mga klaseng Hapon na wika sa maraming munisipalidad. Maaari mong makontak ang klase sa wikang Hapon na malapit sa iyo at makita kung naghahanap ito ng bagong boluntaryo.

Nagsasagawa ang Aichi International Association ng Mga Introduktaryong Kurso para sa Mga Boluntaryo sa Wikang Hapon bawat taon para sanayin ang mga boluntaryong gurong Hapon.

<Tanong / Aplikasyon para sa mga boluntaryo sa wikang Hapon sa Aichi International Association>

International Exchange Section, International Exchange & Multicultural Division, Aichi International Association
Sannomaru Annex Building 1F, Aichi Prefectural Government, 2-6-1, Sannomaru, Naka-ku, Nagoya
TEL: 052-961-8746

Bumalik sa tuktok

Paano ako magrerehistro bilang host na pamilya? What organization should we register with?

Kung gusto mong maging host na pamilya, maaari mong kontakin ang mga unibersidad (seksiyon ng mga usaping estudyante), mga organisasyon na naghahandog ng homestay na programa o mga munisipalidad na naghahanap ng mga host na pamilya.

Maaari ka ring magrehistro bilang Homestay na Boluntaryo sa aming asosasyon. Please register with this system as well.

<Pagtatanong / Aplikasyon>

International Exchange Section, International Exchange & Multicultural Division, Aichi International Association
Sannomaru Annex Building 1F, Aichi Prefectural Government, 2-6-1, Sannomaru, Naka-ku, Nagoya
TEL: 052-961-8746

Bumalik sa tuktok

Paano ako magrerehistro bilang boluntaryong tagapagsaling-wika gamit ang kakayahan ko sa wika? What organization should I contact?

Maaari mong kontakin ang mga munisipalidad, internasyonal na organisasyon o mga pribadong internasyonal na asosasyon para makita kung naghahanap sila ng mga boluntaryong tagapagsaling-wika. You should contact them.

Maaari ka ring magrehistro bilang Boluntaryo sa Wika sa aming asosasyon. Please feel free to apply.

<Pagtatanong / Aplikasyon>

International Exchange Section, International Exchange & Multicultural Division, Aichi International Association
Sannomaru Annex Building 1F, Aichi Prefectural Government, 2-6-1, Sannomaru, Naka-ku, Nagoya
TEL: 052-961-8746

Bumalik sa tuktok

Saan ako makakakuha ng impormasyon sa mga boluntaryong aktibidad na kaugnay ng internayonal na palitan o pakikipagtulungan? Where can I get relevant information?

Ang Listahan ng Impormasyon sa Boluntaryo sa aming website ay nagbibigay ng impormasyon sa mga boluntaryong aktibidad.

Ang mga sumusunod na organisasyon ay naghahandog din ng serbisyong konsultasyon at impormasyon.

Ang Aichi International Association ay naghahanap ng mga boluntaryo sa wika at mga host na pamilya.

<Pagtatanong / Aplikasyon>

International Exchange Section, International Exchange & Multicultural Division, Aichi International Association
Sannomaru Annex Building 1F, Aichi Prefectural Government, 2-6-1, Sannomaru, Naka-ku, Nagoya
TEL: 052-961-8746

Bumalik sa tuktok

Aichi International Association
Sannomaru Annex Building,
Aichi Prefectural Government, 2-6-1,
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL: 052-961-8744 / E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Pakipalitan ang asterisk (*) ng @)
| Kontak | Sitemap
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION