TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  ข้อมูลการใช้ชีวิต

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
แรงงาน ภาษี ประกัน-เงินบำนาญ การแพทย์-สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย
แต่งงาน-หย่าร้าง การคลอดบุตร การศึกษา รถยนต์ ข้อมูลการใช้ชีวิตอื่นๆ

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง / กลับไปสารบัญ

อีกไม่นานมีกำหนดจะคลอดบุตร ต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าใด และมีระบบช่วยเหลือหรือไม่

ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมการคลอดบุตรตามปกติ ทั่วไปแล้วมีค่าใช่จ่ายประมาณ 3-4 แสนเยน (ประกันสุขภาพครอบคลุมการคลอดบุตรที่ไม่ปกติ)

คนไข้จะต้องชำระค่าคลอดเองทั้งหมดที่ช่องทางติดต่อสอบถามขององค์กรการแพทย์ แต่ผู้ที่สมัครเข้าประกันสุขภาพแห่งชาติกับประกันสังคม (กรณีที่คู่สมรสเป็นผู้สมัครก็ใช้ได้เช่นกัน) จะได้รับการจัดหาเงินบางส่วน (เช่น เงินก้อนเมื่อคลอดบุตร เป็นต้น) ให้ในภายหลัง

สำหรับประกันสุขภาพแห่งชาติ จะต้องรายงานเองที่สำนักงานเทศบาล สิ่งจำเป็นมีดังต่อไปนี้

 1. ตราประทับ
 2. สมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตร
 3. เอกสารประกัน
 4. เลขบัญชีธนาคาร
 5. ใบเสร็จรับเงินชำระค่าประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งล่าสุด

สำหรับประกันสังคม ให้แจ้งผ่านทางบริษัท

หากเตรียมค่าคลอดไม่ได้ด้วยสาเหตุด้านการเงิน ค่ารักษาทางการด้านแพทย์ของมารดาและบุตรในช่วงพักรักษาที่โรงพยาบาลที่เทศบาลกำหนดจะได้รับการยกเว้น หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือมี “ระบบสงเคราะห์มารดาพักรักษาในโรงพยาบาล” ที่คลอดบุตรในราคาถูกได้ กรุณายื่นคำร้องที่สำนักงานสวัสดิการสังคมใกล้บ้าน ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัญชาติ, สถานภาพการพำนัก

นอกจากนี้ยังมี “ระบบจ่ายตรง” โดยเป็นโครงสร้างที่ให้เทศบาลหรือผู้รับประกัน (กลุ่มประกันสุขภาพหรือสมาคมประกันสุขภาพแห่งชาติ) จ่ายเงินก้อนให้กับองค์กรการแพทย์โดยตรง เพื่อที่ผู้ประกันสุขภาพแห่งชาติหรือผู้สมัครประกันสุขภาพไม่ต้องเตรียมเงินสดก้อนใหญ่ล่วงหน้าเพื่อจ่ายค่าคลอด

กลับไปด้านบนสุด

จะขอรับสมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตรได้ที่ไหนและอย่างไร

จะได้รับการออกให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อ “แจ้งตั้งครรภ์” กับศูนย์อนามัย (เมืองนาโกยะ, เมืองโอคาซากิ, เมืองโทโยตะเป็นสถานีอนามัย) ของเทศบาลที่ลงทะเบียนชาวต่างชาติไว้

เอกสารที่จำเป็นมีดังต่อไปนี้

 1. เอกสารแจ้งตั้งครรภ์ (ออกที่โรงพยาบาลผดุงครรภ์,ศูนย์อนามัย เป็นต้น)
 2. เอกสารรับรองลงทะเบียนชาวต่างชาติ
 3. ตราประทับ

หากมีสมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตร จะสามารถใช้บริการสาธารณะ เช่น การตรวจสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพื่อดูแลร่างกายของหญิงตั้งครรภ์ในตอนก่อนคลอดและหลังคลอดกับเด็กเกิดใหม่, ห้องเรียนมารดา และอื่นๆ ได้ อีกทั้งปรึกษาพยาบาลสาธารณสุขได้ด้วย

การออกสมุดจะไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขด้านสัญชาติหรือการลงทะเบียนชาวต่างชาติ, สถานภาพการพำนักใดๆ

ไม่ต้องแสดงพาสปอร์ตและไม่ต้องรายงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ที่อาศัยเกินระยะเวลาพำนักไปแล้วก็ขอรับได้เช่นกัน และสามารถซื้อสมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตรฉบับภาษาต่างประเทศได้โดยเสียค่าใช้จ่าย (บริษัทสุขภาพมารดาและบุตร)

กลับไปด้านบนสุด

เป็นสามีภรรยาชาวต่างชาติที่มาญี่ปุ่นด้วยวีซ่าทำงานและมีลูกที่นี่ กรุณาบอกเกี่ยวกับกระบวนการด้วย

สัญชาติของเด็กที่เกิดที่ญี่ปุ่นจะแปรผันตามสัญชาติของบิดาหรือมารดา

หากบิดากับมารดาเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่ เด็กจะเป็นชาวต่างชาติ และต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. แจ้งเกิดกับเทศบาลของถิ่นที่อาศัยอยู่ ภายใน 14 วันหลังเกิด

  การแจ้งจะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้
  a. เอกสารแจ้งเกิด (ออกที่สำนักงานเทศบาล หรือโรงพยาบาล)
  b. สูติบัตร (รับการยืนยันบนเอกสารแจ้งเกิดจากแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ในตอนที่คลอด)
  c. ตราประทับของผู้แจ้ง (ใช้ลายเซ็นเจ้าตัวได้หากไม่มีตราประทับ)
  d. สมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตร
  e. เอกสารประกันสุขภาพแห่งชาติ

 2. แจ้งเกิดที่สถานทูตหรือสถานกงสุลในญี่ปุ่นของประเทศที่เป็นสัญชาติเด็ก แล้วขอให้ออกพาสปอร์ต
 3. ยื่นคำร้องขอสถานภาพการพำนักได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ภายใน 30 วันหลังเกิด เอกสารที่จำเป็นสำหรับขอยื่นคำร้อง มีดังต่อไปนี้
  a. เอกสารยื่นคำร้องขอสถานภาพการพำนัก
  b. เอกสารรับรองการคลอดบุตร
  c. พาสปอร์ตของบิดากับมารดา
  d. บัตรต่างด้าวของบิดากับมารดา

กลับไปด้านบนสุด

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION