TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  สถานภาพการพำนักและอื่นๆ

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
ต่ออายุระยะเวลาพำนัก เปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนัก พาสปอร์ต บัตรต่างด้าว กลับประเทศชั่วคราว
อยู่อาศัยถาวร เปลี่ยนสัญชาติ

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง  / กลับไปสารบัญ

หากจะต่ออายุระยะเวลาพำนัก ควรทำอย่างไรดี

เอกสารจำเป็นสำหรับต่ออายุระยะเวลาพำนัก มีดังต่อไปนี้

  1. เอกสารคำร้องขออนุญาตต่ออายุระยะเวลาพำนัก (ออกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น)
  2. รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาดแนวตั้ง 4cm x แนวนอน 3 cm มีเฉพาะภาพของผู้ยื่นคำร้อง ถ่ายภายใน 3 เดือน ไม่สวมหมวกและไม่มีพื้นหลัง หากอายุไม่ถึง 16 ปี ไม่จำเป็นต้องใช้)
  3. เอกสารที่สอดคล้องกับกิจกรรมในญี่ปุ่น (แตกต่างกันไปตามสถานภาพการพำนัก)
    (ตัวอย่าง) เอกสารรับรองตัวตน (เฉพาะ “คู่สมรสของชาวญี่ปุ่น”, “คู่สมรสของผู้อาศัยถาวร”, “ผู้ตั้งถิ่นฐาน” เท่านั้น)
  4. บัตรต่างด้าว
  5. พาสปอร์ต หรือเอกสารรับรองสถานภาพการพำนัก

สำหรับการดำเนินการ สามารถทำได้ตั้งแต่ 3 เดือนก่อนครบกำหนดเวลาพำนัก หากได้รับอนุญาต ต้องจ่ายค่าดำเนินการ 4,000 เยน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนาโกยะ หรือศูนย์ข้อมูลรวมการพำนักของชาวต่างชาติ

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION