TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  ข้อมูลการใช้ชีวิต

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
แรงงาน ภาษี ประกัน-เงินบำนาญ การแพทย์-สวัสดิการ ที่อยู่อาศัย
แต่งงาน-หย่าร้าง การคลอดบุตร การศึกษา รถยนต์ ข้อมูลการใช้ชีวิตอื่นๆ

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง / กลับไปสารบัญ

สามารถเข้าอยู่อาศัยในเคหสถานที่บริหารโดยทางจังหวัดได้หรือไม่

แม้เป็นชาวต่างชาติ หากมีคุณสมบัติเข้าอยู่ครบถ้วนก็สามารถเข้าอยู่ได้เช่นกัน

 1. มีที่อยู่หรือที่ทำงานภายในจังหวัดไอจิ
 2. มีญาติที่อาศัยอยู่ด้วยกัน
 3. ปัจจุบันกำลังมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน
 4. ตรงกับเกณฑ์รายได้ที่บริษัทผู้จัดหาที่อยู่อาศัยกำหนดไว้

อื่นๆ จากนี้ หากเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีสถานภาพการพำนักข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 1. ผู้อาศัยถาวรรวมถึงคู่สมรส หรือบุตร
 2. ผู้อาศัยถาวรพิเศษ
 3. คู่สมรสหรือบุตรของชาวญี่ปุ่น
 4. ผู้ตั้งถิ่นฐาน

การรับสมัครจะแจ้งให้ทราบทางหนังสือพิมพ์, วิทยุ, นิตยสารประชาสัมพันธ์, บริการโทรศัพท์ (โทรศัพท์ 052-971-4118) และอื่นๆ กรุณารับเอกสารยื่นคำร้อง ณ จุดแจกจ่ายที่กำหนดไว้ (เช่น สำนักงานดูแลจัดการที่อยู่อาศัยทุกแห่ง, สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง (ยกเว้นเมืองนาโกยะ) เป็นต้น) ในช่วงรับสมัครและสมัครเข้ามา

อนึ่ง สถานที่ยื่นสมัครจะแตกต่างกันไปตามที่ตั้งของที่อยู่อาศัย โปรดระมัดระวัง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามรัฐวิสาหกิจจัดหาที่อยู่อาศัย (โทรศัพท์ 052-954-1362 จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.) หรือสำนักงานดูแลจัดการที่อยู่อาศัยทุกแห่ง

กลับไปด้านบนสุด

ต้องการสมัครเข้าอยู่อาศัยในเคหสถานที่บริหารโดยทางจังหวัด จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารจำเป็นมีดังต่อไปนี้

 1. เอกสารยื่นคำร้องเข้าอยู่อาศัยในเคหสถานที่บริหารโดยทางจังหวัด
 2. เอกสารรับรองข้อมูลที่ระบุในต้นขั้วลงทะเบียนชาวต่างชาติของทุกคนในครอบครัว
 3. สำเนาเอกสารลงทะเบียนชาวต่างชาติทั้งด้านหน้าและหลังของทุกคนในครอบครัว
 4. เอกสารรับรองเงินได้ฉบับล่าสุดที่ออกโดยเทศบาล (หากมีเงินได้)
 5. เอกสารรับรองการยกเว้นภาษีฉบับล่าสุดที่ออกโดยเทศบาล (หากไม่มีเงินได้)
 6. สำเนาสัญญาให้เช่า หรือเอกสารยืนยันการชำระค่าเช่า และอื่นๆ (หากอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ให้เช่าหรือบ้านเช่า)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามรัฐวิสาหกิจจัดหาที่อยู่อาศัย (โทรศัพท์ 052-954-1362 จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.) หรือสำนักงานดูแลจัดการที่อยู่อาศัยทุกแห่ง

กลับไปด้านบนสุด

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION