Mga Halimbawa sa Konsultasyon


Imigrasyon Impormasyon sa pang-araw-araw na buhay Internasyonal na palitan
Pag-renew ng panahon ng pananatili Pagpalit ng katayuan ng tirahan Pasaporte Card ng Paninirahan Pansamantalang pagbalik
Permanenteng paninirahan Naturalisasyon

Listahan ng mga makabuluhang organisasyon / Bumalik sa indise

Paano ako makakakuha ng Card ng Paninirahan?

Ang sistemna sa pamamahala ng tirahan ay tumatarget sa gitna- at pangmatagalang banyagang residente. Ang sistemna sa pamamahala ng tirahan ay tumatarget sa gitna- at pangmatagalang banyagang residente.

 1. Ang mga tao na ang panahon ng pananatili ay tatlong buwan o mas maikli
 2. Ang mga tao na ang katayuan ng paninirahan ay “Pansamantalang Bisita”
 3. Ang mga tao na ang katayuan ng paninirahan ay “Diplomat” o “Opisyal”
 4. Mga taong kinilala ng Ministro ng Hustisya na sumailalim sa nasa itaas na 1.–3.
 5. Mga Espesyal na Permanenteng Residente
 6. Mga tao na walang pag-aaring katayuan ng paninirahan

Magbibigay ng Landing Permission sa pasaporte mo sa port ng pagpasok. Kung ikaw ay maging gitna- o pangmatagalang residente ng Landing Permission, bibigyan ka ng Card ng Paninirahan. Ang Card ng Paninirahan ay binibigay sa Narita Airport, Haneda Airport, Chubu Airport, Kansai Airport, Shin-Chitose Airport, Hiroshima Airport o Fukuoka Airport. Kung gumamit ka ng port ng pagpasok maliban sa nakalista sa itaas, ang Card ng Paninirahan ay ipapadala sa iyo matapos mong isumite ang Aibiso ng Paninirahan sa lokal na opisina ng munisipyo.

Bumalik sa tuktok

Lumipat ako sa bagong address. Paano ko mababago ang address sa aking Card ng Paninirahan?

Kung umaalis ka sa kasalukuyan mong munisipalidad papunta sa ibang munisipalidad o bansa, kailangan mong magsumite ng Pag-alis na Abiso at Paglipat na Abiso bilang naaayon sa kasalukuyan mo at bagong munisipalidad. Ang Pag-alis na Abiso ay maaaring masumite sa kasalukuyan mong munisipalidad mula 14 na araw bago ang petsa ng pag-alis. Ang kasalukuyan mong munisipalidad ay magbibigay ng Pag-alis na Sertipiko, kaya kailangan mong isumite ito sa bago mong munisipalidad sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng paglipat. Kung umaalis ka sa loob ng parehong munisipalidad, kailangan mong magsumite ng Paglipat na Abiso sa munisipalidad mo sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng paglipat. Ang bago mong address ay ipi-print sa likod ng Card ng Paninirahan matapos kang magsumite ng Abiso sa Paglipat sa tanggapan ng bago mong munisipalidad.

Bumalik sa tuktok

Nawala ko ang aking Card ng Paninirahan. Paano ako muling mabibigyan nito?

Kapag nawala mo ang iyong Card ng Paninirahan, dapat mong iulat ang pagkawala/pagnanakap sa pulis at mag-apply para sa muling pagbibigay nito sa rehiyonal na imigrasyong bureau sa loob ng 14 na araw. Kailangan mo ring mag-apply para sa muling pagbibigay kapag ang iyong Card ng Paninirahan ay halatang nasira. Ang muling pagbibigay para sa mga dahilan sa itaas ay walang singil. Ang muling pagbibigay para sa mga ibang dahilan ay nagkakahalaga ng 1,000 yen.

Ang mga kailangang dokumento ay ang sumusunod.

 1. Aplikasyon sa Muling Pagbibigay ng Card ng Paninirahan (makukuha sa mga rehiyonal na imigrasyong bureau)
 2. 1 litrato (W 3 cm x H 4 cm. Dapat mag-isa sa litrato ang aplikante. Kinunan sa nakaraang tatlong buwan.
  Walang sumbrero. Plain na background. Hindi kailangan kung mas bata ka sa 16 taong gulang.)
 3. <Kung nawala mo ang iyong Card ng Paninirahan> Isang dokumentong nagpapatunay sa pagkawala
  (Sertipiko ng Nawala/Nanakaw na Pag-aari, Sertipiko bilang Biktima ng Sakuna, atbp.)
 4. <Kung mayroon kang iyong Card ng Paninirahan> Card ng Paninirahan
 5. Pasaporte o Sertipiko ng Pagiging Nararapat sa Katayuan ng Paninirahan
 6. <Kung nawala mo ang iyong Card ng Paninirahan> Pahintulot na Maugnay sa Aktibidad na Maliban sa Pinahihintulutan sa Ilalim ng Katayuan ng Paninirahan na Dating Naibigay

Bumalik sa tuktok

Aichi International Association
Sannomaru Annex Building,
Aichi Prefectural Government, 2-6-1,
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL: 052-961-8744 / E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Pakipalitan ang asterisk (*) ng @)
| Kontak | Sitemap
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION