Mga Halimbawa sa Konsultasyon


Imigrasyon Impormasyon sa pang-araw-araw na buhay Internasyonal na palitan
Pag-renew ng panahon ng pananatili Pagpalit ng katayuan ng tirahan Pasaporte Card ng Paninirahan Pansamantalang pagbalik
Permanenteng paninirahan Naturalisasyon

Listahan ng mga makabuluhang organisasyon / Bumalik sa indise

Nawala ko ang aking pasaporte. Ano ang dapat kong gawin para muli itong maibigay?

Dpaat mo munang iulat ang pagkawala sa lokal na pulis at makakuha ng Ulat ng Nawala (Nanakaw) na Pag-aari. Pagkatapos ay dapat mong dalhin ang Ulat sa embahadya o consulate general ng bansa mo sa Japan para muling maibigay ang pasaporte mo. Mangyaring tawagan ang embahadya o consulate general bago pa man para malaman kung anong mga dokumento ang kailangan mo.

Ang impormasyon tulad ng kasalukuyang katayuan ng paninirahan, panahon ng pananatili at muling pagpasok na pahintulot ay maaaring mailipat sa bago mong pasaporte sa Rehiyonal na Bureau ng Imigrasyon ng Nagoya. You can have them transferred to your new passport at the Nagoya Regional Immigration Bureau.

Aichi International Association
Sannomaru Annex Building,
Aichi Prefectural Government, 2-6-1,
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL: 052-961-8744 / E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Pakipalitan ang asterisk (*) ng @)
| Kontak | Sitemap
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION