TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  สถานภาพการพำนักและอื่นๆ

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
ต่ออายุระยะเวลาพำนัก เปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนัก พาสปอร์ต บัตรต่างด้าว กลับประเทศชั่วคราว
อยู่อาศัยถาวร เปลี่ยนสัญชาติ

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง  / กลับไปสารบัญ

เป็นนักเรียนต่างชาติ มีแผนจะกลับประเทศชั่วคราวในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน จำเป็นต้องดำเนินการอะไรหรือไม่

กรณีชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นออกเดินทางไปยังประเทศของตนเองหรือประเทศที่สามด้วยธุระชั่วคราวภายในระยะเวลาพำนักที่ได้รับอนุญาต จากนั้นกลับมายังญี่ปุ่นและจะพำนักอยู่ต่อด้วยจุดประสงค์พำนักเหมือนกับที่ผ่านมา หากขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนออกนอกประเทศแล้ว ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าใหม่

เอกสารที่จำเป็นสำหรับขอยื่นคำร้อง มีดังต่อไปนี้

  1. เอกสารคำร้องขอกลับเข้าประเทศ (ออกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น)
  2. บัตรต่างด้าวหรือเอกสารยืนยันการเป็นผู้อาศัยถาวรพิเศษ
  3. พาสปอร์ต

อนึ่ง หากระยะเวลาพำนักเหลือไม่ถึง 3 เดือน กำหนดเวลาคือสิ้นสุดระยะเวลาพำนัก

อนุญาตขอกลับเข้าประเทศกรณีพิเศษ

นับตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2012 เป็นต้นมา หากชาวต่างชาติผู้ถือพาสปอร์ตและบัตรต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีของผู้อาศัยถาวรพิเศษ ใช้เอกสารยืนยันการเป็นผู้อาศัยถาวรพิเศษ) จะกลับเข้าประเทศอีกครั้งภาใน 1 ปี (กรณีของผู้อาศัยถาวรพิเศษคือภายใน 2 ปี) หลังออกจากประเทศไป ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเข้าประเทศอีกโดยเป็นไปตามกฎ แต่ระยะเวลาที่อนุญาตขอกลับเข้าประเทศกรณีพิเศษนั้นไม่สามารถขยายเพิ่มได้ที่ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังไม่สามารถขอกลับเข้าประเทศได้หากเลยระยะเวลาพำนักปัจจุบันไปแล้ว โปรดระมัดระวัง

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION