TOP > THA-TOP > รวมตัวอย่างคำปรึกษา  >  สถานภาพการพำนักและอื่นๆ

รวมตัวอย่างคำปรึกษา


สถานภาพการพำนักและอื่นๆ ข้อมูลการใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนนานาชาติและอื่นๆ
ต่ออายุระยะเวลาพำนัก เปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนัก พาสปอร์ต บัตรต่างด้าว กลับประเทศชั่วคราว
อยู่อาศัยถาวร เปลี่ยนสัญชาติ

รายนามองค์กรที่เกี่ยวข้อง / กลับไปสารบัญ

หากจะขอรับการออกบัตรต่างด้าว ควรทำอย่างไรดี

ผู้พำนักระยะกลางจนถึงยาวคือกลุ่มเป้าหมายของระบบควบคุมดูแลการพำนัก ผู้ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขข้อ 1 ถึง 6 ทุกข้อจะสามารถรับการออกบัตรต่างด้าวได้

 1. ผู้ที่ถูกกำหนดให้มีระยะเวลาพำนักต่ำกว่า “3 เดือน”
 2. ผู้ที่ถูกกำหนดให้มีสถานภาพการพำนักเป็น “พำนักระยะสั้น”
 3. ผู้ที่ถูกกำหนดให้มีสถานภาพการพำนักเป็น “การทูต” หรือ “ราชการ”
 4. ผู้ที่มีคำสั่งจากกระทรวงยุติธรรมกำหนดให้เท่าเทียมกับชาวต่างชาติตั้งแต่ข้อ 1 ถึง 3
 5. ผู้อาศัยถาวรพิเศษ
 6. ผู้ไม่มีสถานภาพการพำนัก

สำหรับการออกบัตรต่างด้าว ผู้ได้รับตราประทับอนุญาตลงสู่พื้นดินบนพาสปอร์ต ณ สนามบินหรือท่าเรือเข้าออกประเทศที่ใช้เข้าประเทศมา พร้อมกับกลายเป็นผู้พำนักระยะกลางถึงยาวจากอนุญาตลงสู่พื้นดิน จะได้รับการออกบัตรต่างด้าว บัตรต่างด้าวจะถูกออกให้ที่สนามบินนาริตะ, สนามบินฮาเนดะ, สนามบินจูบุ, สนามบินคันไซ, สนามบินชินจิโตเสะ, สนามบินฮิโรชิมะ และสนามบินฟุคุโอกะ หากเข้าประเทศผ่านสนามบินหรือท่าเรือเข้าออกประเทศแห่งอื่น บัตรต่างด้าวจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์หลังจากแจ้งที่อยู่อาศัยกับสำนักงานเทศบาล

กลับไปด้านบนสุด

ย้ายที่อยู่แล้ว หากจะเปลี่ยนที่อยู่บนบัตรต่างด้าว ควรทำอย่างไรดี

หากเปลี่ยนที่อยู่จากเทศบาลที่อาศัยในปัจจุบันไปเป็นเทศบาลเขตอื่นหรือต่างประเทศ จำเป็นต้องแจ้งย้ายออกและย้ายเข้ากับสำนักงานเทศบาล สามารถแจ้งย้ายออกกับสำนักงานเทศบาลที่อาศัยอยู่ได้ตั้งแต่ 14 วันก่อนถึงกำหนดย้าย เอกสารย้ายออกจะถูกออกให้ จากนั้นนำเอกสารย้ายออกไปแจ้งกับสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ภายใน 14 วันนับจากย้าย หากย้ายภายในสำนักงานเทศบาลเดียวกัน ต้องแจ้งย้ายที่อยู่กับสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ภายใน 14 วันนับจากย้าย ที่อยู่บนบัตรต่างด้าวจะถูกกรอกในช่องหมายเหตุด้านหลังเมื่อแจ้งย้ายเข้ากับสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่

กลับไปด้านบนสุด

ทำบัตรต่างด้าวหาย หากจะขอรับการออกบัตรใหม่ ควรทำอย่างไรดี

หากทำบัตรต่างด้าวสูญหายจากการทำหาย, ถูกลักขโมยและอื่นๆ จะต้องแจ้งตำรวจพร้อมกับยื่นคำร้องขอออกบัตรต่างด้าวใหม่ภายใน 14 วันกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น และกรุณายื่นคำร้องขอออกบัตรต่างด้าวใหม่ หากเปรอะเปื้อนเห็นชัดเจน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ถ้าต้องการเปลี่ยนบัตรต่างด้าวด้วยเหตุผลอื่น ต้องจ่ายค่าดำเนินการ 4,000 เยน

เอกสารที่จำเป็นมีดังต่อไปนี้

 1. เอกสารคำร้องขอออกบัตรต่าวด้าวใหม่ (ออกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น)
 2. รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาดแนวตั้ง 4cm x แนวนอน 3 cm มีเฉพาะภาพของผู้ยื่นคำร้อง ถ่ายภายใน 3 เดือน
  ไม่สวมหมวกและไม่มีพื้นหลัง หากอายุไม่ถึง 16 ปี ไม่จำเป็นต้องใช้)
 3. <หากทำบัตรต่างด้าวหาย> เอกสารยืนยันว่าทำบัตรต่างด้าวหาย
  (หากทำบัตรต่างด้าวหาย> เอกสารยืนยันว่าทำบัตรต่างด้าวหาย)
 4. <หากไม่ได้ทำบัตรต่างด้าวหาย> บัตรต่างด้าว
 5. พาสปอร์ต หรือเอกสารรับรองสถานภาพการพำนัก
 6. <หากทำบัตรต่างด้าวหาย> เอกสารอนุญาตการทำกิจกรรมนอกสถานภาพ

กลับไปด้านบนสุด

องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดไอจิ
ภายในศูนย์ราชการซังโนะมารุ จังหวัดไอจิ 2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL : 052-961-8744 / E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp (กรุณาเปลี่ยน * เป็นเครื่องหมาย @)
| ติดต่อสอบถาม | แผนที่เว็บไซต์
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION