TOP > PHI-TOP > Mga Legal na Konsultasyon para sa Mga Banyagang Residente 

Mga Legal na Konsultasyon para sa Mga Banyagang Residente

Kung nakatira ka sa Japan nang matagal na panahon, maaaring makaenkuwentro ka ng mahihirap na legal na problema sa pang-araw-araw mong buhay.

Sa Aichi International Association, maaari kang kumonsulta ng abogado. Ang konsultasyon at interpretasyon ay libreng hinahandog, at lahat ng impormasyon ay mahigpit na pinananatiling kumpidensiyal. All consultations are kept strictly confidential.

Para gamitin ang serbisyong ito, mangyaring magpareserba sa telepono.

Mga Detalye ng Mga Legal na Konsultasyon para sa Mga Banyagang Residente

Petsa at oras: Ika-2 at ika-4 na Biyernes bawat buwan 13:00–16:00 *Kailangan ng pagpapareserba. Unang dumating, unang pagsisilbihan.
Magagamit ng hanggang 4 na tao bawat araw.
Lugar: Aichi Multicultural Center (Aichi International Plaza 1F) *Tingnan an mapa dito
Wika : Portuges, Espanyol, Ingles, Tsino, Filipino/Tagalog, Vietnamese
(Kung nagsasalita ka ng ibang wika, mangyaring magsama ng taong nakakaunawa ng Hapon.)
TEL sa pagpapareserba: 052-961-7902 (Aichi Multicultural Center)

*Mga serbisyong wika at oras ng Maramihang Kulturang Sentro ng Aichi

Portuges, Hapon: Lunes–Sabado 10:00–18:00

Ingles, Espanyol: Lunes–Biyernes 13:00–18:00

Tsino: Lunes 13:00–18:00

Mga paalaala sa konsulta:

・Kapag bibisita para sa konsultasyon, mangyaring isa hanggang dalawang katao lamang.
・Ang prinsipyo, hinihiling namin na pumunta sa Center para personal na komunsulta, ngunit kung mahirap, mangyaring makipag-ugnay sa amin.
・Siguraduhing magsuot ng mask kapag bumisita para sa konsulta.
・Ang bibisita sa Center, ay susukatin ng “hi sesshoku taionkei” para malaman ang temperatura. At kung mayroon lagnat na 37.5 degrees o mas mataas, hindi maaaring kumunsulta.

Iskedyul sa legal na konsultasyon

Tingnan ang kalendaryo dito.

(Kontak: Maramihang Kulturang Sentro ng Aichi)

Aichi International Association
Sannomaru Annex Building,
Aichi Prefectural Government, 2-6-1,
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya 460-0001
TEL: 052-961-8744 / E-mail: somu*aia.pref.aichi.jp (Pakipalitan ang asterisk (*) ng @)
| Kontak | Sitemap
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION